Fuad Sedić

redovni profesor

fuad.sedic@ipf.unbi.ba

+38737228163

Fuad Sedić

Fuad Sedić (sin rahmetli h. Jusufa i h. Muhibe) rođen je 27.11.1960. godine u Bosanskoj Krupi. Nakon Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, koju završava 1980. godine, odlazi na studij u Rijad, Saudijska Arabija, na Islamski univerzitet Muhammed b. Saud, gdje diplomira na fakultetu Usuliddin - odsjek za Hadis. Na istom univerzitetu u hadiskoj struci je magistrirao 1992. na temu: Musned Ebu Davud Et-Tajalisi. Nakon humanitarnog angažmana na pomoći našem narodu u toku agresije, nastavlja studij na istom fakultetu gdje je doktorirao 1997. godine, na temu: Sunen Ebu Davud Es-Sidžistani i komentar od Ibn Reslana.

Učesnik je brojnih skupova, konferencija, simpozija, kako u BiH tako i van nje.

Bio je među osnivačima Islamske pedagoške akademije u Bihaću, koja kasnije prerasta u Islamski pedagoški fakultet, gdje i danas radi.

Nekoliko godina (1996-2004) godine je radio kao vanjski saradnik u medresi Reis Džemaludin Čaušević u Cazinu. Također je nekoliko godina bio spoljni saradnik na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, na dodiplomskom i postdiplomskom studiju. Na Univerzitetu u Bihaću izabran je za redovnog profesora 2006. godine u oblasti Hadiskih znanosti. Pored toga na Visokoj zdravstvenoj školi Univerziteta u Bihaću, a kasnije i na odsjeku Socijalne pedagogije i duhovne skrbi, na matičnom fakultetu, predaje predmet Religija i zdravlje. Bio je član nekoliko komisija za odbranu doktorskih teza na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, kao i član Komisije za promaknuće u više zvanje iz Hadisa.

Bio je prodekan (1997-2001), zatim dekan četiri godine (2001-2005), kao i član UO Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću i UO Univerziteta u Bihaću (u dva mandata). Bio je član Glavnog odbora udruženja Ilmije osam godina i njegov potpredsjednik do 2003. godine, kao i predsjednik Okružnog odbora udruženja Ilmije, četiri godine, za područje Muftijstva bihaćkog. Preko dvadeset godina je stalni saradnik novina Preporod u Sarajevu i član je redakcije časopisa Muallim, od 2000. godine. Bio je i član UO Instituta za islamsku tradiciju bošnjaka (IITB) u Sarajevu. Trenutno je na funkciji dekana Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

Objavio je desetak knjiga: Mali predznaci Sudnjeg dana, Hadis 4, udžbenik za Medrese u BiH, Veliki grijesi, Poslanikove fetve, Posebnosti Muhammeda, s.a.v.s., i njegovog ummeta, Četrdeset odabranih hadisa sa komentarom, Musned Ebu Hanife, hadiska zbirka, Ogranci imana, Religija i zdravlje, Univerzitetska knjiga, F. Sedić i S. Kendić, Ashabi – najodabranija generacija.

Učestvovao je u prevođenju nekoliko knjiga sa arapskog jezika, a također je bio recenzent prijevoda kapitalnih dijela iz hadiske znanosti. Objavio je mnogo radova u Preporodu, Novim Horizontima, Takvimu, Glasniku, Muallimu i slično.

Dobitnik je mnogih zahvalnica i priznanja od kojih su: Zlatna značka Univerziteta u Bihaću 2007. godine i Priznanje za zasluge i doprinos u razvoju hadiske znanosti, fond “Hasan ef. Škapur”, Tešanj, 2008. godine. Održava halku hadisa Bihaću u vremenskim intervalima.

Otac je šestoro djece.