Izet Terzić

vanredni profesor

izet.terzic@ipf.unbi.ba

+38737228158

Izet Terzić

Rođen je 04.03.1958. godine u Gračanici. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Nakon toga upisuje ITF (Islamski teološki fakultet - sadašnji FIN) u Sarajevu gdje diplomira 1983. godine. Postdiplomski studij na izučavanju Kur'ana završio na Univerzitetu Zejtuna u Tunisu, gdje je i odbranio magistarski rad pod nazivom: El-Kenzu fil-kiraatil-ašere – dirase ve tahkik (Naučna obrada rukopisnog djela o deset kiraeta), 1990. godine. Nakon toga se vraća u Bosnu i Hercegovinu, gdje daje svoj adekvatni doprinos u odbrani domovine. Nakon agresije na domovinu odlazi na doktorske studije na istom univerzitetu u Tunisu, koji uspješno okončava 1999. godine. Tema doktorske disertacije je bila: El-Inajetu bil-Kur'anil-Kerimi fil-Bosna munzu fethiha ilel-an (Izučavanje Kur'ana u Bosni od dolaska islama do danas).

Po povratku sa doktorata, narednih osam godina radi kao glavni imam Medžlisa IZ-e Mostar. U istom tom periodu, kao spoljni saradnik, radi i na Univerzitetu Džemal Bijedić, gdje predaje predmet Da'va na Odsjeku za islamsku vjeronauku, te u Karađoz-begovoj medresi na predmetu Akaid (dvije godine), te na predmetu Imamet (sedam godina).

Bio je dugogodišnji stručni saradnik Kantonalnog ministarstva obrazovanja (HNK), kao i Međuopštinskog pedagoškog zavoda u Mostaru, radi polaganja stručnih ispita nastavnika i profesora islamske vjeronauke.

U periodu 1993-1997.g. bio je urednik i voditelj vjerskog programa na Radio Hajat u Pazariću. Učestvovao je u brojnim znanstvenim i stručnim simpozijima u Bosni i Hercegovini, kao i u inostranstvu. Obavio je i objavio oko pedeset recenzija i stručnih radova. Učestvovao je u radu prevođenja kapitalnih djela iz oblasti tefsira i hadisa, među kojima posebno ističemo Tefsir Ibn Kesira i Sahih Muslima.

Do sada je objavio četiri knjige, a u dvije je učestvovao sa drugim autorima.

Predavač je na predmetima iz oblasti Islamskog misionarstva, kao i komparativnih religija, a trenutno obnaša i dužnost prodekana za nastavu i studentska pitanja na IPF-u u Bihaću.