Muharem Štulanović

redovni profesor

muharem.stulanovic@ipf.unbi.ba

Muharem Štulanović

Rođen je u Rajnovcu kod Velike Kladuše 13. 06. 1955. g., od oca Nuhana i majke Hatidže. Završio je "Gazi-Husrev-begovu" medresu, diplomirao na odsjeku Islamske ekonomije 1983.g. Pravnog fakulteta Univerziteta Muhammed b. Su’ud u Rijadu, S. Arabija. Radi kao imam na području V. Kladuše, a onda i u Bosanskom Novom kao imam i vjerskoprosvjetni referent OIZ-e.

Godine 1989. odlazi u Rijad na postdiplomski studij Pedagoškog fakulteta državnog Univerziteta Kralj Sa’ud i 1994. g. magistrira na odsjeku Fikh & usul sa temom ”Pravni aspekt hilafeta kroz komparaciju knjiga ”El-Ahkjamus- sultanijje” od El-Maverdija i ”El-Gijasi” od El-Džuvejnija”. Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 07.01.2004. na temu: ”‘Urf (običaj) kao pomoćni izvor šerijatskog prava sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu”. Godinu i po dana radi u IC - Beč kao imam. Ujedno predaje kao vanjski saradnik na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Zenici. Nakon razbijanja opsade Unsko-sanskog kantona vraća se u Bihać gdje učestvuje kao jedan od inicijatora u osnivanju Islamske pedagoške akademije. Na Akademiji, a potom i Islamskom pedagoškom fakultetu, postavljen je za predavača stručnih predmeta Kiraeta i Fikha (islamska jurisprudencija i metodologija islamske jurisprudencije). Nekoliko puta biran je za dekana Fakulteta i vršioca dužnosti dekana, a trenutno radi kao redovni profesor IPF-a u Bihaću. Na master studiju IPF-a drži predmet Odgoj, obrazovanje i islamska pravna misao, a bio je nosilac i predmeta na postdiplomskom master studiju: Osnove islamske ekonomije, Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Objavljuje radove u periodici Islamske zajednice: ”Preporodu”, ”Mu’allimu”, ”Novim horizontima” i ”Saffu”. Bio je član savjeta lista ”Novi horizonti” do 2007. g. Tokom školovanja u Medresi bio je član redakcije učeničkog lista ”Zem-Zem“. Član je redakcijskog kolegija Zbornika radova IPF-a, Bihać. Napisao je i izdao, do sada, šest brošura, osam knjiga, i šest univerzitetskih udžbenika, na desetine naučnih i stručnih radova objavljenih u islamskoj periodici IZ-e BiH. Njegovo životno, opsežno djelo i projekat Vjera i tradicija u identitetu Bošnjaka, čeka na recenziju Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka i objavljivanje, kao i knjiga Zapisi u BiH - Fenomenologija zapisivanja (sihr - crna magija) & islamski stav i liječenje.

Učestvovao je u projektu prevođenja Buharijevog Sahiha, u kolegiju prevođenja kapitalnog savremenog fikhskog djela dr. Vehbe Ez-Zuhajlija El-Fikhul-islamijju ve edilletuh. Bio je član u različitim nadzornim, upravnim i drugim odborima, mentor ili član u različitim komisijama (diplomskim, magistarskim i doktorskim), stručnim i naučnim projektima, većem broju međunarodnih kongresa, stručnih konferencija i skupova, dao veći broj stručnih intervjua u printanim medijima, televizijama (USK-a, B. Luka, PINK) i na radiju (Naba, Behar, Bihać). Održao je stotine stručnih predavanja i javnih tribina, okruglih stolova na temu iz Šerijata i islamskih znanosti. Velik broj predavanja je medijski publikovan u aranžmanu različitih izdavačkih kuća, građanskih udruženja i humanitarnih organizacija.