Nedim Čirić

viši asistent

nedim.ciric@ipf.unbi.ba

Nedim Čirić

Nedim Čirić rođen je 17. 02. 1989. god. u Tuzli. Osnovnu školu “Tušanj” u Tuzli završio je 2003 godine a 2007 godine i Pedagoški smjer u J.U. Gimnaziji Ismet Mujezinović u Tuzli s odličnim uspjehom i posebnim priznanjima. Studijski program Pedagogija – psihologija završio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 19.06.2012. godine  sa prosječnom ocjenom 9,0 i stekao akademsku titulu i stručno zvanje Bachelor Pedagogije – psihologije. Bio je član  Senata Univerziteta u Tuzli, Naučno nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Tuzla, kao i vijeća odsjeka Pedagogija-psihologija. Postiplomski studij iz oblasti Pedagogije na Filozofskom fakultetu u Tuzli okončao je 25.12.2013. godine, sa prosječnom ocjenom 10,0 odbranivši magistarsku disertaciju pod nazivom “Didaktički elementi savremene univerzitetske nastave”. Na Pedagoškom fakultetu Evropskog Univerziteta u Brčko distriktu 09.06.2017. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom “Didaktičko - metodički elementi mikrostrukture visokoškolske nastave” pod mentrostvom prof. dr. Muhameda Omerovića i stekao akademsko naučno zvanje Doktor pedagoških nauka, naučno polje Pedagogija. Dobitnik je Srebrene plakete Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2009/2010 godini. Radio je kao stručni saradnik pedagog - psiholog u JU osnovna škola Rainci Kalesija i JU Mješovita srednja Mašinska škola u Tuzli, te izvodio nastavu na predmetu Metodika nastave na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Odlukom Senata Univerziteta u Bihaću od 05.09.2016. izabran je u naučno - nastavno zvanje višeg asistenta iz područja društvenih znanosti, polje Pedagogija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću, gdje je i uposlen. Bio je Voditelj odsjeka I ciklusa studija Islamske vjeronauke na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću  2017 i 2018 god. Objavio je više izvornih naučnih, preglednih i stručnih radova u referentnim časopisima i publikacijama u zemlji i inostranstvu, urednik je dva univerzitetska udžbenika, sudjelovao na brojim međunarodnim konferencijama. Aktivno je uključen u različite projekte kroz domaće i međunarodne nevladine organizacije koje se bave pitanjem obrazovanja, okoliša i zaštite životne sredine.

Naučni i stručni radovi:

 • Čirić, N. (2014). Oblici, metode i tehnike evaluacije, provjeravanja, vrednosvanja i ocjenjivanja posignuća studenata u savremenoj univerzitetskoj nastavi. Zbornik radova V međunarodnog naučno-stručnog skupa u Zenici. Zenica: Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici.
 • Čirić, N. (2014). Razine i praksa planiranja visokoškolske nastave u procesu implementacije i integriranja principa Bolonjske deklaracije u sistem visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Zenica: Didaktički putokaz.
 • Omerović, M. & Čirić, N. (2014). Ecological education in the function of environ protection. Znanstvena monografija, (str. 96-108). Maribor: RIS Rakičan - Pedagoški fakultet Univerziteta u Mariboru.
 • Čirić, N. (2014). Pedagogija na putu ka nestanku u integraciji ili na putu samokontrole starih i reafirmacije novih vrijednosti. Didaktički putokaz br. 69. (str 69 - 73.). Zenica: Pedagoški zavod Zenica.
 • Čirić, N. (2014). Pedagoške i didaktičko metodičke odrednice kvalitete u organizaciji univerzitetske nastave. Tuzla: Defektologija, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli.
 • Čirić, N. (2014). Izbor i upotreba metoda nastavnog rada u organizaciji i realizaciji savremene univerzitetske nastave. Sarajevo: Naša Škola br. 69.
 • Čirić, N. (2014). Selection and Use of Teaching Aids and Technologies in Contemporary University Courses. Metodički obzori br. 9, (str 14-25).
 • Čirić, N. (2015). Planiranje nastave i koncept pismene pripreme za nastavni čas prema “Ciljno usmjerenom pristupu” savremene didaktičke teorije Christine Mooler. Didaktički putokaz br. 70. (str 9 - 14.). Zenica: Pedagoški zavod Zenica.
 • Omerović, M., Čirić, N., Tufekčić, N. i dr. (2015). Ekološki odgoj i obrazovanje kao građanska odgovornost u obrazovanju odraslih. Zbornik radova “Nauka društvo tranzicija”. Banja Luka: EDC
 • Omerović, M., Čirić, N., Džafić, M. (2015). Aspekti evaluacije i karakteristike pedagoške klime u školi. Znanstvena monografija, (str. 95-107). Maribor: RIS Rakičan - Pedagoški fakultet Univerziteta u Mariboru.
 • Omerović, M., Čirić, N., Tufekčić, N. (2015). Ekološko-pedagoške kompetencije kao factor održivog razvoja i klimatskih promjena. Zbornik radova sa III međunarodnog naučnog skupa “Katastrofe – prevencija i saniranje”. Brčko: Evropski Univerzitet.
 • Omerović, M., Čirić, N., Tufekčić, N. i dr. (2015). Pedagogical values of school in nature. Znanstvena monografija, (str. 164-180). Maribor: RIS Rakičan - Pedagoški fakultet Univerziteta u Mariboru.
 • Omerović, M., Čirić, N., Tufekčić, N. i dr. (2015). Evaluacija primjene multimedijalnih i digitalnih inovacija u internoj reformi kvalitete nastavnog rada suvremene škole. Zbornik radova međunarodne znanstvene konferencije “Researching Paradigms of Childhood and Education”. Opatija: Učiteljski fakultet Univerziteta u Zagrebu.
 • Omerović, M., Čirić, N., Tufekčić, N. i dr. (2015). Značaj i uloga igre i slobodnog vremena u razvoju djece predškolskog uzrasta. Tematski zbornik I dio. Međunarodna naučno-stručna konferencija “Unaprijeđenje kvalitete života djece i mladih” Ohrid, Makedonija. Tuzla: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli.
 • Čirić, N. & Nurikić, R. (2015). Nastavna komunikacija i interakcija kao didaktičko-metodički element evaluacije kvalitete u internoj organizaciji savremene univerzitetske nastave. Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije INSSED 2015. Travnik: Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku.
 • Omerović, M., Porobić, S., Čirić, N., Šabanović, M. (2015) Društveni značaj pedagoškog pristupa obrazovanja o pravilnoj prehrani u predškolskom i školskom odgoju. Tehnološki Fakultet Univerziteta u Tuzli.
 • Čirić, N. (2015). Recenzija - prikaz - Omerović, Muhamed, Vrednovanje pedagoškog rada u školi – Susret sa metodičkom praksom, Tuzla, Off Set, 2014; - Časopis Holon, str. 450 – 456, Vol. 5 No. 2.
 • Omerović, M., Porobić, S., Čirić, N., i Delić, M. (2015). Teaching methods of the development of positive eating habits of schoolchildren. Znanstvena monografija Profesionalni razvoj zaposlenih iz vidika prehrane, gimanja i zdravlja. Pedagoški fakultet Univerziteta u Mariboru, RIS Dvorec Rakičan.
 • Čirić, N. (2016). "Bolonjska deklaracija kao nova paradigma novog (kvalitetnog) visokoškolskog obrazovanja". Časopis Život i škola, 51-63. No.1.
 • Omerović, M. & Čirić, N. (2016). The Didactical Introduction of Ecology Into School Curriculum. Časopis Društvene i humanističke studije. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli.
 • Čirić, N. (2016) Overview of Didactic Methodical Organization of University Teaching by Bologna Concept of High Education. Interdisciplinary Description of Complex Systems. Hrvatsko interdisciplinarno društvo.
 • Čirić, N., Porobić, S. & Nurikić, R. (2017). Interdisciplinarnost akademskih studija i kvaliteta univerzitetske nastave. Časopis Društvene i humanističke studije. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli.
 • Omerović, M. i Čirić, N. (2018). Doprinos dr.sc. Ruže Tomić razvoju obrazovnog sistema i pedagoške nauke u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova naučne konferencije „Bosanskohercegovačke naučnice/znanstvenice i njihov istraživački rad“ u Mostaru. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Sarajevo: Dobra knjiga.
 • Omerović, M., Porobić, S., Čirić, N., Šabanović, M. (2017). Pedagoški aspekti pravilne prehrane i zdravih stilova života u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju. Hrana u zdravlju i bolesti : znanstveno-stručni časopis za nutricionizam i dijetetiku, Vol. 6 No.1. Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli i Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Knjige i udžbenici:

 • Omerović Jusuf i Čirić Nedim, Pedagoški putokaz sa metodikom nastave geografije. Markos, Banja Luka, 2020. Odlukom Senata Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla broj: 02-522-9/20 od 09.09.2020 godine, knjiga pod nazivom „Pedagoški putokaz sa metodikom nastave geografije“, autora Dr. sc. Jusufa Omerovića i Dr. sc. Nedima Čirića, prihvaćena je kao osnovna udžbenička literatura.

Uređivao i recenzirao je slijedeće udžbenike:

 • Omerović, Muhamed, Vrednovanje pedagoškog rada u školi – Susret sa metodičkom praksom, Tuzla, Off Set, 2014.
 • Tulumović - Kalajac, Mirsada, Metodička praksa razredne nastave. Metodički savjetnik za inovianje razedne nastave. Tuzla, Off Set, 2016.
 • Omerović, Muhamed, Metodika nastavnog rada – pedagoška moć odlučivanja, Tuzla, Off Set, 2016.
 • Nurikić, Ramiz, Podrumi duše, JU Specijalna biblioteka „Behram-beg“ Tuzla, Off Set, 2020.

Nosilac je brojnih priznanja za učešće u međunarodnim projektima, naučnim i stručnim skupovima, okruglim stolovima:

 • Priznanje za učešće u organizaciji i realizaciji IV Susreta školskih sportskih društava na kantonalnom nivou održanim na Panonskim jezereima u Tuzli u okviru projekta Fondacije tuzlanske zajednice. Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole”
 • Certificate of Excellence za završeni kurs “Interkulturalno razumijevanje i ljudska prava” u okviru internacionalnog programa “Gradimo mostove, a ne zidove: Uloga univerziteta u izgradnji mira” koji je podržan od strane Norveškog Helsinškog komiteta a realiziran na Univerzitetu u Tuzli.
 • Certifikat za učešće na ORC treninzima “Komunikacija” ,“Liderstvo”, “Javno zagovaranje” u okviru projekta “Don’t be unINFORMED”. ERSTE Stiftung. Omladinski resursni centar Tuzla.
 • Certifikat za uspješno završen trening na temu “Projektna škola” za modul “Namicanje finansijskih sredstava” i modul “Pisanje prijedloga projekata” Centar za promociju civilnog društva “CPCD” .
 • Certifikat za učešće u ekološko-pedagoškom programu “Dan planete Zemlje” - centralna ekološka manifestacija - Ekološki savez Eko Zeleni Tuzlanskog kantona i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona.
 • Zahvalnica za aktivno učešće na okruglom stolu u okviru ekološko-pedagoškog programa centralne ekološke manifestacije “Svjetski dan voda” u organizaciji Ekološkog saveza Eko Zeleni Tuzlanskog kantona i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.
 • Uvjerenje za učešće na okruglom stolu na temu “Pedagoško-psihološka aktivnost u prevenciji od loših navika - droga je zlo da ga nema goreg” organizovanog od strane Ekološkog saveza Eko Zeleni Tuzlanskog kantona uz podršku Ministarstva za rad i socijalnu politiku TK i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.
 • Certifikat za učešće u ekološko-pedagoškom programu obilježavanja centralne ekološke manifestacije “Svjetski dan okoliša” u organizaciji Ekološkog saveza Eko Zeleni Tuzlanskog kantona i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.
 • Uvjerenje za aktivno učešće na okruglom stolu na temu “Zaštita i unaprjeđenje kvaliteta okoliša” u organizaciji Ekološkog saveza Eko Zeleni Tuzlanskog kantona, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.
 • Certifikat za učešće na edukaciji “Osnove restorativne pravde za maloljetnike”. Seminar je realizovan u okviru projekta “Restorativna pravda za maloljetnike u BiH - ublažavanje posljedica maloljetničkog kriminaliteta” - finansiran od strane EU. Realizatori i organizatori seminara su Human Rights Office Tuzla i J.U. Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlankog kantona.
 • Certifikat za učešće u okruglom stolu i prezentaciju vlastitog istraživačkog projekta na temu “Ekološki odgoj i obrazovanje u sistemu nastavnih planova i programa”. Organizator okruglog stola je odsjek za Pedagogiju i psihologiju Filozofskog fakulteta u Tuzli u okviru programa 17 ljetnog Univerziteta u Tuzli.
 • Sertifikat za učešće na trećem međunarodnom naučnom skupu “Katastrofe-prevencija i saniranje posljedica” Evropski Univerzitet Brčko distrikt.
 • Certifikat za prezentaciju naučno-istraživačkog rada na temu “Rasprostranjenost konzumiranja sredstava ovisnosti i organizacioja slobodnih aktivnosti kod studenata” Organizator okruglog stola je odsjek za Pedagogiju i psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u okviru programa 17 ljetnog Univerziteta u Tuzli.
 • Uvjerenje o učešću i sudjelovanju na Petom međunarodnom naučno-stručnom skupu na temu “Kulturni identitet u digitalnom dobu” sa izlaganjem. Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici.
 • Certificate - potrdilo- sa samostalnim izlaganjem na IX međunarodnoj naučnoj konferenciji “Ekologija za bolje sutra”. RIS Dvorec Rakačin, Pedagoški fakultet Maribor.
 • Certificate - potrdilo- sa samostalnim izlaganjem na X međunarodnoj naučnoj konferenciji “Ekologija za bolje sutra”. RIS Dvorec Rakačin, Pedagoški fakultet Maribor.
 • Certificate of attendance for attendance of the II International Conference “Interdisciplinary approach to the development of vocational rehabilitation”. Center for Education and Vocational Rehabilitation Tuz,a. Faculty of Education and Rehabilitation University of Tuzla, Association of Disabled Persons Sarajevom University Institute for Rehabilitation, Soca, Ljubljana.
 • Certifikat za učešće na Prvoj međunarodnoj konferenciji ui oblasti sporta, nauke, edukacije i razvoja InSSED 2015. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine i Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku.
 • Priznanje za aktivno sudjelovanje u međunarodnom projektu Sjedinjenih američkih država i provođenju međunarodnog istraživanja o neakademskim vrijednostima u Bosni i Hercegovini čiji je koordinator Centar za napredne studije iz Sarajeva.

Uvjerenje o sudjelovanju na Trećem međunarodnom naučno-stručnom skupu na temu „Izazovi i perspektive pomagačkih profesija“ sa izlaganjem autorskog rada „Planiranje i organizacija nastavnog rada kao didaktičko – metodički element u evaluaciji kvalitete savremene univerzitetske nastave“ održan u Bihaću 2018. godine.