Nusreta Kepeš

vanredni profesor

nusretakepes@yahoo.com

Nusreta Kepeš

Rođena u Zenici 1964. godine. Osnovnu, Ekonomsku i Srednju Muzičku školu završava u rodnom gradu. Akademsku naobrazbu nastavlja na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu, gdje diplomira 1989. godine na Odsjeku za predškolski odgoj. Nakon Akademije nastavlja da studira na Filozofskom fakultetu u Sarajevu gdje i diplomira na Odsjeku za pedagogiju. U suradnji sa Finskim Univerzitetom u Joensuu i Filozofskom fakultetom u Sarajevu 2005. godine završava postdiplomski studij i stiče zvanje Magistra pedagoških nauka/znanosti iz oblasti Individualizacije i inkluzije. Naučni stepen doktora društvenih nauka, uža naučna oblast Pedagogija stiče 2011. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Nusreta Kepeš je završila i petogodišnju specijalizaciju iz oblasti Transakcione analize i u završnoj je fazi pripreme međunarodnog ispita za psihoterapeuta (Transakciona analiza). Od 2009. godine radi kao transakcioni praktičar psihoterapeut, pod supervizijom TSTA supervizora (Teaching and Supervising Transactional Analyst) koji je ovlašten ispred BIHOTE i EATE. Osim specijalističke kliničke prakse u Kantonalnom zavodu za borbu protiv bolesti ovisnosti i Centru za mentalno zdravlje u Zenici, praktičan rad iz oblasti psihoterapije stiče i u nevladinom sektoru, centrima za socijalni rad, domovima za djecu bez roditeljske skrbi, gerijatrijskim centrima itd. U toku profesionalne karijere prošla je put odgajatelja u vrtiću, nastavnika muzike u osnovnoj školi, profesora pedagogije u srednjoj školi, odgajatelja u domovima za djecu bez roditeljske skrbi, pedagoga u centru za socijalni rad, višeg asistenta, docenta, vanrednog profesora, konsultanta, savjetnika i trenera u nevladinom sektoru, čime je ostvarila maksimalni kontinuitet u struci.
Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću je u radnom odnosu od 2014. godine i obavlja dužnost voditeljice Odsjeka za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb. Za aktivan rad i doprinos u razvoju IPF u Bihaću, povodom obilježavanja dvadedesetogodišnjeg rada i postojanja IPF u Bihaću, dodijeljeno joj je Priznanje. Kao aktivni referentni učesnik i prezentator autorskih radova sudjelovala na velikom broju seminara, konferencija i kongresa kako u BiH tako i u inozemstvu (Kambodja, Italija, Makedonija, Švicarska, Iran, Mađarska, Turska, Uganda, Crna Gora, Srbija, Švicarska, Norveška, Finska, Austrija..). Veći broj naučnih radova objavljeni su u indeksiranim časopisima, priručnicima i u zbornicima, koautorskim dijelovima knjiga, koji su od posebnog društvenog i obrazovnog značaja. Autorica je univerzitetskog udžbenika Socijalna pedagogija u funkciji prevencije i resocijalizacije poremećaja ponašanja kod djece i adolescenata”.
U suradnji sa Federalnim i kantonalnim ministarstvima obrazovanja, Ministarstvo za socijalnu politiku sudjelovala u realizaciji mnogobrojnih domaćih i međunarodnih projekata. Radila na recenziji udžbenika, zbornika i uređivala nekoliko odgojno-obrazovnih listova i web portala. Predsjednica je Montessori društva u BiH.