Knjiga Humanitarno – ratno pravo u islamu

st

Velika nam je čast i zadovoljstvo predstaviti knjigu „Humanitarno – ratno pravo u islamu“ autora prof. dr. Sulejmana Topoljaka, profesora na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću. Autor na jedinstven i poseban način problematizira humanitarno-ratno pravo, a posebnu radost nam predstavlja što je ovo rijetka domaća knjiga ovakve tematike. Ova knjiga kako i sami recenzenti navode predstavlja sistematičnu i teorijski sinkroniziranu znanstvenu interpretaciju i promišljanje iz ugla islamsko-pravne perspektive koja sadrži jedinstvene karakteristike u definiranju i regulaciji ponašanja svih učesnika u oružanim sukobima.

IZ RECENZIJE:

Uvažavajući činjenicu da nema mnogo objavljenih radova na ovu temu i da je relativno mali broj istraživača koji su se znanstveno bavili ratnim pravom u islamu na prostoru BiH, ali i šire, što autora ove publikacije Sulejmana Topoljaka izdvaja i stavlja u red onih originalnih i autoritativnih interpretatora koji su znanstveno motivirani da formi knjige predstave osnove islamskog ratnog prava te da njegova načela komparira sa međunarodnim humanitarnim pravom, što u krajnjoj instanci implicira postojanje istih ciljeva i kod jedne i druge pravne tradicije – humaniziranje oružanih sukoba.“ – prof.dr. Nevzet Veladžić

„Ova knjiga ima široku namjenu, a ne samo ponudu uskom krugu poznavalaca šerijatskog prava. U tome vidim ovu knjigu posebno korisnom jer se može i hoće naći u interesu većeg kruga čitaoca.“ – mr. Muharem Omerdić

„Malo je kazati da ovaj rad, koji je u neku ruku pionirski za čitavu našu regiju i govorno područje, može poslužiti svim relevantnim državnim i vjerskim institucijama koje se bave promocijom humanitarnog prava, prevencijom nasilja i terorizma, urbanizma, kulturocida i ekocida, kao i svih vsrta devijantnih ponašanja i pojava u društvu koje se tiču ove oblasti.“ –prof.dr. Muharem Štulanović

BIOGRAFIJA AUTORA

Sulejman Topoljak je rođen 1963. godine u Vitezu. Redovni je profesor na predmetima iz naučne oblasti Islamsko pravo, a vanredni na Tefsiru i Akaidu na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću. Isto tako je vanjski saradnik u zvanju redovnog profesora na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru od 2003. godine. Sudija je Ustavnog suda Islamske zajednice u BiH, kao i član Svjetske unije islamskih učenjaka. Objavio je više od deset autorskih djela i na desetine naučnih radova, te stručnih recenzija, dva univerzitetska udžbenika. Preveo mnoga važna djela sa arapskog na bosanski jezik i učestvovao u prevođenju kapitalnih djela sa arapskog na bosanski jezik.

Mr. Smaila Balić - Rahmanović