Konkurs za izbor - napredovanje

Na osnovu Odluke NNV-a IPF-a broj 03-850-O-4/23 od 15.12.2023. godine  i Odluke Senata Univerziteta u Bihaću o raspisivanju Javnog konkursa na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću broj 06-5929/2023 od 26.12.2023. godine,  Islamski pedagoški fakultet u Bihaću raspisuje:

JAVNI KONKURS
za izbor-napredovanje višeg asistenta u zvanje docenta

Raspisuje se javni konkurs za izbor- napredovanje višeg asistenta u zvanje docent na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću:

 • Izbor-napredovanje višeg asistenta u zvanje docenta za za predmete Kriminologija delinkvencije mladih i peneloška rehabilitacija i Penologija iz naučne oblasti Prava, grana Pravo, 1 izvršilac

Potrebna dokumentacija:

 1. Prijava na Konkurs
 2. Biografija
 3. Bibliografija
 4. Izvod iz matične knjige rođenih-original ili ovjerena kopija
 5. Uvjerenje o državljanstvu - original ili ovjerena kopija (ne stariji od 6 mjeseci)
 6. Diplome: I, II i III ciklusa - original ili ovjerena kopija
 7. Uvjerenje o položenim ispitima na I, II i III ciklusu studija sa prosjekom ocjena (original ili ovjerena kopija)
 8. Rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko je stečena u inostranstvu (original ili ovjerena kopija)
 9. Odluka o izboru u naučno-nastavno zvanje (original ili ovjerena kopija)
 10. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak - original ili ovjerena kopija (ne starije od 3 mjeseca)

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik USK-a" broj: 8/09), Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću-www.unbi.ba) te članom 4. Pravilnika o radu Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

Konkurs je aktivan od____________. godine.

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa na web stranici  Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, odnosno Obavijesti u dnevnim novinama “Večernji list BH” Mostar.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Zaprimljena dokumentacija se ne vraća nakon sprovedene konkursne procedure.

Napomena: Islamski pedagoški fakultet zadržava pravo izmjene i poništenja konkursa.

Prijave na konkurs slati u zatvorenoj koverti sa naznakom ''PRIJAVA NA KONKURS'', na adresu:

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću
Ul. Žegarska aleja br. 14
77000 Bihać