Konkurs za izbor nastavnika

Na osnovu člana 131. alineja 2 Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, Upravni odbor Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor nastavnika na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

Raspisuje se javni konkurs za izbor nastavnika na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću:

Nastavnik (sva nastavnička zvanja) za granu Islamsko vjerovanje i komparativne religije, predmeti: Islam i novi religiozni pokreti, Savremeni religijski pokreti i Kultura religija i granu Religijska etika i odgoj, predmeti: Religijska etika, Humanizam religijskih sistema, Uvod u da'vu i Da'vetske metode - 1 izvršilac

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava na Konkurs
  • Biografija
  • Bibliografija
  • Izvod iz matične knjige rođenih-original ili ovjerena kopija (ne stariji od 6 mjeseci)
  • Uvjerenje o državljanstvu - original ili ovjerena kopija (ne stariji od 6 mjeseci)
  • Diplome: I, II i III ciklusa - original ili ovjerena kopija
  • Uvjerenje o položenim ispitima na I, II i III ciklusu studija sa prosjekom ocjena (original ili ovjerena kopija)
  • Rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko je stečena u inostranstvu (original ili ovjerena kopija)
  • Odluka o izboru u odgovarajuće naučno-nastavno zvanje ukoliko je biran (original ili ovjerena kopija)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak - original ili ovjerena kopija (ne starije od 3 mjeseca)

Kandidat koji bude izabran prije potpisivanja Ugovora o radu dostavlja ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova za koje se prijavio što je u skladu sa odredbama Zakona o radu.

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik USK-a" broj: 8/09), Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću-www.unbi.ba) te članom 4. Pravilnika o radu Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

Konkurs je aktivan od 09.09.2023. godine i traje 15 dana (ističe 24.09.2023.)

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Zaprimljena dokumentacija se ne vraća nakon sprovedene konkursne procedure.

Konkursna komisija će izvršiti pregledanje svih prijava koje stignu u propisanom roku, sastaviti izvještaj i listu s užim izborom najboljih kandidata, koji ispunjavaju uslove Konkursa, obaviti intervju s kandidatima s liste s užim izborom, utvrditi prijedlog rang liste s najboljim kandidatima i dostaviti je Upravnom odboru na dalje postupanje.

Kandidati koji ne budu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema, bit će pismeno obaviješteni.

Napomena: Islamski pedagoški fakultet zadržava pravo izmjene i poništenja konkursa.

Prijave na konkurs slati u zatvorenoj koverti sa naznakom ''PRIJAVA NA KONKURS'', na adresu:

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću

Ul. Žegarska aleja br. 14

77000 Bihać