Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika: Pedagogija

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

Na osnovu Odluke NNV-a IPF-a br. 03-136-O-2/22 od 21.02.2022. godine donesene na   sjednici održanoj 18.02.2022. godine i Odluke Senata Univerziteta u Bihaću broj 06-939/2022 od 03.03.2022. godine Islamski pedagoški fakultet u Bihaću raspisuje:

JAVNI KONKURS
za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika (napredovanje) 

Raspisuje se javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću:

  1. Nastavnik (u zvanje docenta) – matična oblast:  Društvene nauke / Pedagogija grana: Didaktika, Integrativna-socijalna pedagogija i predmet Zdravstvena pedagogija-1 izvršilac

Potrebna dokumentacija:

-          Prijava na Konkurs

-          Biografija

-          Bibliografija

-          Izvod iz matične knjige rođenih-original ili ovjerena kopija

-          Uvjerenje o državljanstvu - original ili ovjerena kopija (ne stariji od 6 mjeseci)

-          Diplome: I, II i III ciklusa - original ili ovjerena kopija

-          Uvjerenje o položenim ispitima na I, II i III ciklusu studija sa prosjekom ocjena (original ili ovjerena kopija)

-          Rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko je stečena u inostranstvu (original ili ovjerena kopija)

-          Odluka o izboru u odgovarajuće naučno-nastavno zvanje ukoliko je biran (original ili ovjerena kopija)

-          Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak - original ili ovjerena kopija (ne starije od 3 mjeseca)

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik USK-a" broj: 8/09), Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću-www.unbi.ba) te članom 4. Pravilnika o radu Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa na web stranici  Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, odnosno Obavijesti u dnevnim novinama “Večernji list BH” Mostar.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Zaprimljena dokumentacija se ne vraća nakon sprovedene konkursne procedure.

Napomena: Islamski pedagoški fakultet zadržava pravo izmjene i poništenja konkursa.

Prijave na konkurs slati u zatvorenoj koverti sa naznakom ''PRIJAVA NA KONKURS'', na adresu:

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću

Ul. Žegarska aleja br. 14

77000 Bihać