Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika - viši asistenta

Na osnovu Odluke NNV-a IPF-a br. 03-729-O-8/2021 donesene na sjednici održanoj 20.09.2021. godine i Odluke Senata Univerziteta u Bihaću br. 06-4224/2021 od 07.10.2021. godine Islamski pedagoški fakultet u Bihaću raspisuje:

JAVNI KONKURS
za izbor u naučno-nastavno zvanje saradnik-viši asistent

Raspisuje se javni konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje saradnika-viši asistenta na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću:

1. Saradnik (u zvanje višeg asistenta) – naučna oblast Psihologija, grana Opća psihologija- 1 izvršilac

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju-prečišćeni tekst ("Službeni glasnik USK-a" broj: 24/17), Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću-www.unbi.ba) te članom 4. Pravilnika o radu Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

I - Zainteresirani kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju za angažman:

  1. Prijava na Konkurs
  2. Biografija sa bibliografijom
  3. Diplome: I i II ciklus studija (ovjerena kopija)
  4. Izvod iz matične knjige rođenih
  5. Uvjerenje o državljanstvu - original ili ovjerena kopija (ne stariji od 6 mjeseci)
  6. Dokaz o položenim ispitima s ocjenama/ prosjek ocjena na I i II ciklusu studija (original ili ovjerena kopija)
  7. Rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko je stečena u inostranstvu (original ili ovjerena kopija)
  8. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak - original ili ovjerena kopija (ne starije od 6 mjeseca)

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa na web stranici Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, odnosno Obavijesti u dnevnim novinama “Večernji list BH” Mostar.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) dostaviti lično u periodu od 9-15 sati svakim radnim danom ili putem pošte na adresu Fakulteta: Islamski pedagoški fakultet, Ul. Žegarska aleja bb, 77000 Bihać.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.