Konkurs za upis na STUDIJ II CIKLUSA (MASTER)

Na osnovu člana 165. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću Upravni odbor Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću objavljuje

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA PREMA BOLONJSKOM MODELU NA ISLAMSKOM PEDAGOŠKOM FAKULTETU U BIHAĆU
U AKADEMSKOJ 2009/2010.GODINI
(Magistarski-master studij)

I

U akademskoj 2009/2010.  godini organizirat će se drugi ciklus studija prema Bolonjskom modelu na temu ODGOJ I OBRAZOVANJEU ISLAMSKOJ MISLI.

II

Studij II ciklusa (magistarski-master studij) traje dvije godine, odnosno četiri semestra.

Na studij II ciklusa mogu se upisati kandidati koji su završili studij Islamske vjeronauke i Religijske pedagogije na islamskim pedagoškim fakultetima u Bihaću i Zenici, odnosno na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, te kandidati koji su završili studij I ciklusa drugih humanističkih i društvenih struka, uz polaganje dodatnih ispita iz predmeta studija I ciklusa islamske vjeronauke, koje će odrediti Vijeće za studij II ciklusa

III

Uvjeti za upis:

 • završen prethodni studij s prosjekom ocjena 8
 • znanje jednog od službenih jezika Bosne i Hercegovine i poznavanje jednog od stranih jezika u stepenu korištenja strane literature
 • ovladanost služenja računarom i sposobnost elektronskog komuniciranja.

IV

Kandidati uz prijavu na Konkurs prilažu slijedeće dokumente:

 • Biografiju (CV)
 • Originalnu diplomu ili uvjerenje o završenom fakultetu
 • Uvjerenje ocjena dobivenih u toku studija
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Potvrdu o poznavanju stranog jezika ili izvod ocjena iz predmeta stranih jezika položenih na prethodnom studiju
 • Preporuku dva nastavnika iz užeg područja studija II. ciklusa koji mogu dati pozitivnu ocjenu o sposobnosti kandidata za nastavak studija koji ima prosjek ocjena ispod 8 i
 • Izjavu o snošenju troškova magistarskog-master studija.

 

V

Prijave kandidata sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku 10 dana od objavljivanja Konkursa, lično u Studentskoj službi ili putem pošte Sekretarijatu Fakulteta, Žegarska aleja bb, 77000 Bihać.

VI

Prijave podnijete mimo propisanog roka  ili nepotpune prijave neće se razmatrati. Ukoliko bude veći broj prijavljenih kandidata, prednost će imati kandidati sa većom prosječnom ocjenom iz prethodnog studija. Rang listu primljenih kandidata  Fakultet će objaviti na oglasnoj ploči i na web stranici tri dana nakon zatvaranja Konkursa. Na objavljenu rang listu  kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Nastavno-naučnom vijeću Fakulteta tri dana nakon njenog objavljivanja, a NNV će u roku od tri dana obavjestiti kandidate o eventualnim prigovorima. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 037 220162.

 

Sekretarijat Fakulteta