Ponovljeni konkurs za angažman saradnika

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

Na osnovu Odluke NNV-a IPF-a br. 03-31-O-9/2021 donesene na sjednici održanoj 20.01.2021. godine i Odluke Senata Univerziteta u Bihaću br. 06-540/2021 od 29.01.2021. godine Islamski pedagoški fakultet u Bihaću raspisuje:

PONOVLJENI JAVNI KONKURS
za angažman saradnika za akademsku 2020/2021. godinu na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću

Raspisuje se javni konkurs za angažman saradnika bez zasnivanja radnog odnosa u ljetnom semestru za akademsku 2020/2021. godinu na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihać i to:

1. Saradnik u zvanju asistenta/viši asistent na užoj naučnoj oblasti (grana)  Historija  na predmetu Savremena povijest - 1 izvršilac

2. Saradnik u zvanju asistenta/viši asistent na užoj naučnoj oblasti (grana) Socijalni rad  na predmetu Socijalna politika i zaštita - 1 izvršilac

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju-prečišćeni tekst ("Službeni glasnik USK-a" broj: 24/17), Statutom Univerziteta u Bihaću (koji se nalazi na web stranici Univerziteta u Bihaću-www.unbi.ba) te članom 4. Pravilnika o radu Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

I - Zainteresirani kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju za angažman:

1. Prijavu na Konkurs,

2. Biografija sa bibliografijom,

3. Diplome:  I i II ciklus studija-ovjerene kopije

4. Dokaz o položenim ispitima sa ocjenama/prosjek ocjena – original ili ovjerena kopija,

5. Rješenje o nostrifikaciji diplome (ukoliko je diploma stečena u inostranstvu)-original ili ovjerena kopija

6. Dokaz o izboru u zvanje na predmet (oblasti) na koji se prijavljuju ukoliko kandidat posjeduje izbor u zvanje – ovjerena fotokopija,

7. Izvod iz matične knjige rođenih

8. Uvjerenje o državljanstvu – (ne starije od 6 mjeseca),

9. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak - original ili ovjerena kopija (ne starije od 6 mjeseca)

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa na web stranici Univerziteta u Bihaću  i Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, odnosno Obavijesti u dnevnim novinama “Večernji list BH” Mostar.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) dostaviti lično u periodu od 9-15 sati svakim radnim danom ili putem pošte na adresu Fakulteta: Islamski pedagoški fakultet, Ul. Žegarska aleja bb, 77000 Bihać.

Prednost kod angažovanja nastavnika/saradnika imaju kandidati koji su već bili angažirani u nastavi na Univerzitetu u Bihaću i imaju izbor u zvanje, u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Bihaću broj: 06-2140/2020 od 08.05.2020.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.