Socijalna pedagogija i duhovna skrb

  III SEMESTAR

Br.
Nastavni predmet
Fond sati nastave
ECTS
P
V
1.
Maloljetnička delinkvencija
3
2
6
2.
Školska pedagogija
2
2
5
3.
Tretman djece i mladih s poremećajima u ponašanju
2
2
5
4.
Razvojna psihologija
2
2
4
5.
Uvod u učenje Kur’ana
3
2
6
6.
Izborni predmet
2
2
4
 
UKUPNO
14
12
30

*Student bira 1 predmet sa liste ponuđenih izbornih predmeta

IZBORNI:

Br.
Nastavni predmet
Fond sati nastave
ECTS
P
V
1.
Savremena historija BiH
2
2
4
2.
Sociologija odgoja i obrazovanja
2
2
4
3.
Komunikacijske vještine
2
2
4
4.
Socijalna ekologija
2
2
4