Socijalna pedagogija i duhovna skrb

  VII SEMESTAR

Br.
Nastavni predmet
Fond sati nastave
ECTS
P
V
1.
Socijalna gerontologija
3
2
5
2.
Metodologija istraživanja u socijalnoj pedagogiji I
2
2
4
3.
Inkluzija
2
2
4
4.
Porodični i bračni konflikti
2
2
4
5.
Kur’anska antropologija
3
2
5
6.
Socijalna patologija
2
2
4
7.
Izborni predmet
2
2
4
 
UKUPNO
16
14
30

*Student bira 1 predmet sa liste ponuđenih izbornih predmeta

IZBORNI:

Br.
Nastavni predmet
Fond sati nastave
ECTS
P
V
1.
Ljudska prava i slobode u islamu
2
2
4
2.
Religija i zdravlje
2
2
4
3.
Učenje Kur’ana
2
2
4
4.
Socijalni sistem  u islamu
2
2
4