Socijalna pedagogija - II ciklus

 

SEMESTRALNO PLANSKA STRUKTURA OBAVEZNOG MODULA

P – predavanja, V – vježbe, Pr - praksa,

 Šifra  SEMESTAR I  P   V   Pr   ECTS 
 IPF-SPDS17-M-111 
 IPF-SP17-M-111
 Kriminologija delinkvencije mladih i peneloška rehabilitacija  3 1 1 5
 IPF-SPDS17-M-112 
 IPF-SP17-M-112
 Komparativno porodično pravo  3 2 - 5
 IPF-SPDS17-M-113 
 IPF-SP17-M-113
 Metodologija istraživanja sa statistikom u pedagoško-socijalnom radu  3 2 - 5
 IPF-SPDS17-M-114 
 IPF-SP17-M-114
 Intencije islamskog prava  3 2 - 5
 IPF-SPDS17-M-115 
 IPF-SP17-M-115
 Hadiska paradigma odgoja mladih  3 2 - 5
 IPF-SPDS17-M-116 
 IPF-SP17-M-116
 Islam i novi religiozni pokreti  3 2 - 5
 UKUPNO  18   10   2   30 

 

IZBORNI MODUL: A) SOCIJALNA PEDAGOGIJA I DUHOVNA SKRB

 Šifra  SEMESTAR II   P   V   Pr   ECTS 
 IPF-SPDS17-M-121   Vjerovjesnički načini prevencije devijantnog ponašanja  3 2 - 5
 IPF-SPDS17-M-122   Odgoj, obrazovanje i islamska pravna misao  3 2 - 5
 IPF-SPDS17-M-123   Odgoj u književnim djelima  3 2 - 5
 03-M-SPDS-199   Magistarski rad  - - - 20
 UKUPNO       30

Napomena: Od tri ponuđena predmeta u II semestru, studenti biraju dva.

 

IZBORNI MODUL: B) SOCIJALNA PEDAGOGIJA

 Šifra   SEMESTAR II   P   V   Pr   ECTS 
 IPF-SP17-M-121   Psihopatologija  3 2 - 5
 IPF-SP17-M-122   Pedagoški tretman djece i mladih s poremećajima u ponašanju  3 2 - 5
 IPF-SP17-M-123   Socijalni rad u zajednici  3 2 - 5
 03-M-SPDS-199   Magistarski rad        20
 UKUPNO        30

Napomena: Od tri ponuđena predmeta u II semestru, studenti biraju dva.