Konkurs za upis na studij I ciklusa

UNIVERZITET U BIHAĆU
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

K  O  N  K  U  R  S
za upis studenata u I godinu I ciklusa studija akademske 2023/2024. g.

STUDIJSKI PROGRAM

redovni

vanredni

Islamska vjeronauka (240 ECTS)

10

neograničeno

Socijalna pedagogija i duhovna skrb (240 ECTS)

15

neograničeno

Pravo učešća na KONKURSU imaju državljani BiH i strani državljani sa završenom odgovarajućom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Prilikom prijema novih studenata nije predviđeno polaganje prijemnog ispita.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u I godinu studija na Univerzitetu u Bihaću, kao i pojedinačnih kriterija Fakulteta za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij.

Uz prijavu za upis priložiti:

- prijava na konkurs (ovdje),

-  svjedočanstva o završenim razredima srednje škole, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji su završili srednju školu u inostranstvu (original ili ovjerena kopija),

- diplomu o završenoj srednjoj školi (original ili ovjerena kopija),

-  izvod iz matične knjige rođenih, i

- druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Prilikom upisa primljeni studenti su dužni dostaviti originalne dokumente.

Prijave na konkurs predaju se neposredno ili putem pošte na adresu: Sekretarijat Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, Žegarska aleja 14, 77000 Bihać.

Konkurs za upis u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. traje od 23.06.2023. do 10.07.2023. godine, a preliminarna lista primljenih kandidata će biti objavljena najkasnije do 12.07.2023. godine (srijeda) na web-stranici Fakulteta.

Detaljne informacije oko upisa primljenih studenata biće objavljene na web-stranici Fakulteta.

Dodatne informacije o upisu mogu se dobiti u Sekretarijatu ili putem tel. +387(0)37 220-162 i www.ipf.unbi.ba

Sekretarijat Fakulteta