Konkurs za upis na studij II ciklusa

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

K O N K U R S

za upis studenata u I godinu master studija (II ciklusa) akademske 2022/2023. g.

STUDIJSKI PROGRAM   SAMOFINANSIRAJUĆI
  Islamska vjeronauka (60 ECTS)  10
  Socijalna pedagogija i duhovna skrb (60 ECTS)   10

 

Studij II ciklusa, odsjek Islamska vjeronauka mogu upisati kandidati koji su završili studij Islamske vjeronauke, Religijske pedagogije ili Teologije na islamskim fakultetima, te kandidati koji su završili studij I ciklusa drugih humanističkih i društvenih nauka na akreditovanim univerzitetima, uz polaganje dodatnih ispita koje će odrediti Nastavno-naučno vijeće Fakulteta.

Na studij II ciklusa, odsjek Socijalna pedagogija i duhovna skrb mogu se upisati kandidati koji su završili studij Socijalne pedagogije i duhovne skrbi ili Socijalne pedagogije, te kandidati koji su završili studij I ciklusa na drugih humanističkih i društvenih nauka na akreditovanim univerzitetima, uz polaganje dodatnih ispita koje će odrediti Nastavno-naučno vijeće Fakulteta.

Uvjeti za upis:

- prosjek ocjena najmanje osam (8,00) iz I ciklusa ili niže od toga na osnovu posebne Odluke koju donosi Nastavno-naučno vijeće Fakulteta za one kandidate koji ne ispunjavaju kriterij ostvarene najmanje prosječne ocjene,

- završen I ciklus studija (240 ECTS bodova), odnosno kandidati koji su završili četverogodišnji studij odgovarajućeg fakulteta po predbolonjskom sistemu školovanja.

Kandidati uz prijavu na Konkurs prilažu slijedeće dokumente:

- Prijavu,

- Biografiju (CV),

- Originalnu diplomu ili uvjerenje o završenom fakultetu,

- Uvjerenje o položenim ispitima u toku studija (dodatak diplomi),

- Izvod iz matične knjige rođenih.

Prijave kandidata s potrebnom dokumentacijom podnose se lično ili putem pošte Sekretarijatu Fakulteta, Žegarska aleja 14, 77000 Bihać u periodu od 27.06.2021. do 12.07.2021. svakim radnim danom od 9-15 sati.

Prijave podnijete mimo propisanog roka ili nepotpune prijave neće se razmatrati. Ukoliko bude veći broj prijavljenih kandidata, prednost će imati kandidati sa većom prosječnom ocjenom iz prethodnog studija. Rang listu primljenih kandidata Fakultet će objaviti na oglasnoj ploči i na web- stranici nakon zatvaranja Konkursa. Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Nastavno-naučnom vijeću Fakulteta 24 sata nakon njenog objavljivanja, a NNV će u roku od 24 sata obavijestiti kandidate o eventualnim prigovorima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 037/220-162.

Sekretarijat Fakulteta